OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

V súvislosti so všeobecným európskym nariadením § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov na webovej stránke: mojkouc.com. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

 

Základné informácie

Názov spoločnosti: WESTTON spol. s r.o. Košice

Adresa: Brezová 8, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 36 193 879

DIČ: 2020046325

IČ DPH: SK2020046325

Kontaktné údaje: mackulin@nullwestton.sk, +421 915 914 943

 

Účel spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom kontaktovania Vás cez e-mailovú adresu alebo telefónne číslo zadaných do kontaktného formuláru.

Rozsah spracovania osobných údajov

Spracovávame osobné údaje, ktoré sú potrebné na kontaktovanie Vás. Tieto údaje nám poskytujete vedome:

  • Meno
  • Priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

  • IP adresa

Doba spracovania a uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané, zhromažďované, archivované a bezpečne uložené najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie alebo dokým nepožiadate o vymazanie Vašich osobných údajov, na ktoré máte právo. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

Spôsob získavania, zaznamenania a zabezpečenia osobných údajov

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás, napríklad vyplnením kontaktného formuláru. V takomto prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje žiadnu zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Prevádzkovateľ webovej stránky je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho osobných údajov. Pri zabezpečení Vašich osobných údajov disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

Práva dotknutej osoby

Všeobecné európske nariadenie § 73 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR“ ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. To však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba máte:

  • Právo na prístup k údajom – Používateľ webovej stránky má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.
  • Právo na opravu údajov a doplnenie osobných údajov – Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu.
  • Právo na vymazanie údajov („zabudnutie“) – Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované. Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.
  • Právo na obmedzené spracovanie údajov – Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

 

Dozorný orgán

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36064220

E-mail: statny.dozor@nullpdp.gov.sk